Predator League 2020 Warm-up

0
ประกาศเลื่อนงานแข่งขัน Predator League รอบสุดท้าย ประกาศสำคัญจาก Predator เรื่องการเลื่อนการแข่งขัน #PredatorLeague2020 ที่ประเทศฟิลิปปิส์ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในปัจจุบัน ซึ่งเราห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาอีสปอร์ต และสตาฟท์ทุกท่าน จึงขอเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปเป็นช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2563 นี้ กำหนดการที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบในเร็วๆนี้ https://www.youtube.com/watch?v=gpkChPjDG4w